Perelepitusest

Perelepituse eesmärk on neutraalse isiku vahendusel suunata osapooli leidma võimalikke lahendusvariante laste, raha ja omandi küsimustes. Perelepitaja aitab leida võimalusi jõudmaks ühistele otsustele nii hetkeolukorras kui ka tulevikus.

Perelepitus aitab:
  • lahendada suure osa erimeelsustest lapsevanematel, kes vajavad abi oma lapse elukorralduslikes küsimustes kokkuleppe saavutamiseks
  • leida lahendid probleemidele kohtuväliselt; kiirendada asjade käiku, säästa kohtukulude arvelt raha ja aega
  • lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla
  • parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel
  • lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt
  • tõhustada osapooltevahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel
  • suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas